فعالیت های انجام شده در سازمان حسابرسی

 • حسابرسی
 • حسابرسی عملیاتی و عملیات سیستم و مشاوره مدیریت
 • تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی
 • تحقیقات و انتشارات
 • مجله حسابرس
 • مجله پژوهش‌های كاربردی در گزارشگری مالی
 • توسعه روش‌های خرید نشریات
 • آموزش
 • درآمد و هزینه

حسابرسی

مهم‌ترین وظیفه و مسئولیت سازمان حسابرسی، حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت‌ها و واحدهای انتفاعی بخش‌های دولتی و عمومی است. از جمله شرکت‌ها و موسساتی که در سال‌های اخیر توسط سازمان، حسابرسی شده‌است. می‌توان از بانک‌های کشور، شرکت ملی نفت ایران، شرکت‌های گاز و پتروشیمی، شرکت‌های آب و برق سراسری، شرکت‌های مخابرات، شرکت دخانیات، شرکت‌های بیمه، سازمان بازنشستگی و بسیاری دیگر از صنایع بزرگ و زیربنایی کشور نام برد. سازمان تامین اجتماعی، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، و شرکت‌های تابعه آن‌، گروه عمده دیگری از موسسات حسابرسی شده توسط این سازمان را تشکیل می‌دهد. شرکت‌های سرمایه‌گذاری و دیگر شرکت‌های تحت پوشش بانک‌ها از جمله دیگر موسساتی هستند که در سال 1397 توسط سازمان، حسابرسی شده‌اند. علاوه براین، سازمان حسابرسی یکی از موسسات حسابرسی معتمد بورس اوراق بهادار است و حسابرسی بسیاری از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را نیز برعهده دارد. توزیع واحدهای حسابرسی شده برحسب نوع مالکیت در نمودار و جدول زیر نشان داده شده است.

وضعیت مالكیت واحدهای مورد رسیدگی در سال 1397

گروه پوشش‌دهنده تعداد درصد
وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی 423 61.5
نهاد ریاست جمهوری 30 4.4
بانک های دولتی 10 1.4
شرکتهای زیر مجموعه بانکهای دولتی 85 12.3
بیمه های دولتی 2 0.3
شرکتهای زیر مجموعه بیمه های دولتی 8 1.2
نهادها و موسسات عمومی 59 8.6
بانک های خصوصی 4 0.6
شرکتهای زیر مجموعه بانکهای خصوصی 7 1
بیمه های خصوصی 3 0.4
سایر 57 8.3
جمع 688 100
حسابرسان سازمان در اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی رسیدگی شده استقلال رأی دارند و گزارشهای حسابرسی توسط مدیریتهای حسابرسی، تهیه و با امضای مدیر فنی و عضو هیأت‌عامل ذیربط با مدیر ارشد مربوط صادر می‌شود. برای شرکت های گزارش شده در سال 1397 جمعا 740 گزارش حسابرسی و بازرسی قانونی صادر شده که انواع اظهار نظر نسبت به صورت های مالی شرکت های فوق در جدول و نمودار زیر نشان داده شده است :

انواع اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی مورد رسیدگی در سال 1397

اظهار نظر تعداد درصد
تعدیل نشده (مقبول) 341 46.1
مشروط 380 51.3
مردود 5 0.7
عدم اظهار‌نظر 14 1.9
جمع 740 100
علاوه بر حسابرسی صورتهای مالی سال 1397 شرکتها و اظهارنظر نسبت به آن ها، در سال 1397 خدمات حسابرسی زیر نیز ارائه شده است:
شرح سال 1397
حسابرسی موارد خاص و افزایش سرمایه و تجدید ارزیابی داراییهای سرمایه ای 278
مطالبات از دولت 19
بررسی كنترل‌های داخلی (نامه مدیریت) 812
حسابرسی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای 242
بررسی اجمالی‌ صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای 258
IFRS 1
حسابرسی عملیاتی 13
رسیدگی به اطلاعات مالی آتی 2
نامه مدیریت طرح تملک دارایی های سرمایه ای 50
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر 151

حسابرسی عملیاتی و عملیات سیستم و مشاوره مدیریت

الف ) انجام حسابرسی عملیاتی در سازمان حسابرسی

ردیف مصوبه انجام حسابرسی عملیاتی تعداد مصوب شده تعداد انجام شده کارهای در جریان
شرکت طرح تملک کل شرکت طرح تملک کل
1 مصوبه مورخ 1382/08/20 مجمع عمومی سازمان حسابرسی 20 10 30 14 6 20 0
2 مصوبه مورخ 1384/04/27 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی 20 2 22 10 0 10 0
3 مصوبه مورخ 1393/12/04 هیئت محترم وزیران 50 0 50 47 0 47 0
4 مصوبه مورخ 1395/10/15 هیئت محترم وزیران 40 0 40 17 0 17 10
5 متقاضیان اختیاری 0 0 0 25 0 25 0
جمع 130 12 142 113 6 119 10

اقدامات انجام شده در زمینه تدوین اصول و ضوابط حسابرسی عملیاتی

  تدوین استانداردهای حسابرسی عملیاتی،

  تهیه پرونده نمونه جهت انجام حسابرسی عملیاتی،

  تدوین راهنمای حسابرسی عملیاتی ،

  تدوین دستورالعمل تهیه و ارایه گزارش حسابرسی عملیاتی،

  تهیه راهنمای بکارگیری چهارمین E، یکپارچه سازی ملاحظات زیست محیطی در کار حسابرسی عملیاتی و

  اجرای دوره های آموزشی حسابرسی عملیاتی جهت کارکنان سازمان.

ب) واحد خدمات و مدیریت

با توجه به سیاست‏های کلی سازمان حسابرسی مبنی بر کاهش فعالیت‏هایی که انجام آن توسط بخش خصوصی قابل انجام است، علی‏رغم اینکه این واحد پروژه‏های متعددی در زمینه طراحی سیستم‏های حسابداری و مالی، بهای تمام شده محصول، هزینه یابی بر مبنای فعالیت، بودجه‏ ریزی عملیاتی، روش‏های گردش کار عملیات و خدمات مالی و اصلاح حساب در صنایع و شرکت‏های مختلف اجرا نموده است. لیکن انجام خدمات مزبور در سال‏های اخیر بصورت بسیار محدود در سازمان دنبال می ‏شود.

تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی

سازمان حسابرسى در طول دو دهه گذشته برای پیشبرد، توسعه و تعمیم فرهنگ به‌كارگیری استانداردهای حسابداری و حسابرسی در كشور و هماهنگی با ساز و كارهای جهانى، اقدامات گوناگون و متعددى را در زمینه ترجمه و انتشار استانداردهای بین‌المللی حسابداری و حسابرسی، تهیه و انتشار كتاب‌های درسی مبتنی‌ بر استانداردهای حسابداری و حسابرسی كشورهای پیشرفته، تدوین دستورالعمل‌های حسابداری و حسابرسی برای موضوعات خاص و تدوین و انتشار رهنمودهای حسابداری و حسابرسی به اجرا گذاشت. در تداوم اقدامات مزبور و با توجه به نیازهای كشور، براساس آخرین استانداردهای منتشر شده توسط مراجع بین‌المللی، استانداردهای حسابداری، حسابرسی و آیین رفتار حرفه‌ای تدوین و در اجرای بند 4 تبصره 2 قانون تشكیل و اساسنامه سازمان حسابرسی منتشر و لازم‌الاجرا شده است.


استانداردهای حسابداری


استانداردهای حسابداری در چارچوب استانداردهای بین‌المللی حسابداری و با توجه به نیازهای داخلی و شرایط حاكم بر محیط اقتصادی كشور تدوین می‌شود. تاكنون 34 استاندارد حسابداری مصوب به همراه مقدمه ای بر استانداردهای حسابداری تدوین شده است و برخی از استانداردها نیز به منظور هماهنگی بیشتر با استانداردهای بین‌المللی تجدید نظر شده است. متن كامل استانداردهای حسابداری در بخش تدوین استانداردها در مركز اطلاع‌رسانی سازمان موجود است.


استانداردهای حسابرسی


استانداردهای حسابرسی براساس استانداردهای بین‌المللی حسابرسی و با توجه به شرایط داخلی كشور تدوین می‌شود. تاكنون 40 استاندارد حسابرسی به همراه مقدمه استانداردهای حسابرسی، سایر خدمات اطمینان بخشی و خدمات مرتبط تدوین شده است و تعداد زیادی از این استانداردها برای انطباق با آخرین استانداردهای بین‌المللی تجدید نظر شده است. متن كامل استانداردهای حسابداری در بخش تدوین استانداردها در مركز اطلاع رسانی سازمان موجود است.


آیین رفتار حرفه‌ای


در اجرای وظایف محول شده، در سال 1377، آیین رفتار حرفه‌ای حسابداران براساس آیین رفتار حرفه‌ای مصوب فدراسیون بین‌المللی حسابداران و با توجه به شرایط و اوضاع و احوال كشور تدوین و با تصویب مجمع عمومی سازمان حسابرسی از ابتدای سال 1378 لازم‌الاجرا شد.


استانداردهای حسابداری بخش عمومی


کمیته تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی با مشارکت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، دیوان محاسبات کشور و معاونت هزینه وزارت امور اقتصادی و دارایی برای ایجاد تحول اساسی در نظام حسابداری عمومی در اواخر سال 1387 تشکیل شده است. این كمیته مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی و 14 استاندارد تدوین نموده و هم اكنون مشغول تدوین سایر استانداردهای حسابداری بخش عمومی است.


استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS)


با توجه به فراگیر شدن استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) در دنیا و لزوم پذیرش استانداردهای مذكور به‌‌‌ویژه جهت شركت‌‌‌‌هایی كه سهام آنها در بورس اوراق بهادار عرضه می‌‌‌شود و در راستای جذب سرمایه‌‌‌گذاران خارجی و تسهیل حضور شركت‌‌های ایرانی در بورس‌‌‌های بین‌‌‌المللی، استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در ایران پذیرفته شد. در این راستا قرارداد کپی رایت (Copy Right) با بنیاد (IFRS) منعقد گردیده و استانداردها ترجمه شده است. ترجمه استاندارها پس از تایید "کمیته تایید ترجمه استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی"سازمان حسابرسی، توسط بنیاد IFRS پذیرفته شده و ضمن درج پروفایل جمهوری اسلامی ایران در سایت بنیاد به آدرس http://www.ifrs.org استانداردهای ترجمه شده به همراه تفاسیر مربوطه که تا کنون تعداد آنها به ترتیب به 41 و 26 شماره رسیده، هم در وبگاه سازمان حسابرسی و هم در وبگاه بنیاد به زبان فارسی منتشر گردیده است. کلیه کشورهای فارسی زبان درصورت پذیرش استانداردهای IFRS مکلف به استفاده از ترجمه منتشر شده سازمان حسابرسی می‌باشند.


استانداردهای بین‌المللی آموزش حسابداری


برای گسترش و تعمیق آموزش‌های حسابداری و حسابرسی كشور و فراهم نمودن مرجعی كارآمد برای آموزش حسابداری، مجموعه استانداردهای بین‌المللی آموزش حسابداری در سال 1390 توسط واحد تدوین استانداردهای سازمان حسابرسی ترجمه و منتشر شده است.


تحقیقات و انتشارات

فعالیت‌های تحقیقاتی و انتشاراتی از ابتدای کار سازمان، شروع، گسترش و ادامه یافت. در این مدت بیش از 220 نشریه شامل کتاب در زمینه‌های حسابداری مالی، حسابداری مدیریت، حسابداری صنعتی، حسابداری دولتی، حسابرسی و رشته‌های دیگر وابسته به حسابداری تالیف، ترجمه و منتشر شده است. تعدادی از این كتب به‌ عنوان كتاب سال جمهوری اسلامی معرفی و بعضا نیز مورد تشویق قرار گرفته است.


بسیاری از این نشریات در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی كشور، به‌عنوان منبع درسی انتخاب و تدریس می‌شود. استقبال حسابداران شاغل، دانشجویان حسابداری و دانشجویان سایر رشته‌های مرتبط از انتشارات سازمان به ‌حدی بوده كه اكثریت قریب به اتفاق نشریات به دفعات و در تیراژهای 10 تا 15 هزار نسخه، در 13 مورد بیش از 20 بار و در یك مورد 43 بار تجدید چاپ و منتشر شده است.

مجله حسابرس

به‌منظور ارتقای دانش همكاران سازمان حسابرسی و سایر حسابرسان، حسابداران و علاقه‌مندان به این حرفه با مباحث و موضوع‌هایی در حوزه‌های حسابرسی، حسابداری و مالی، با هدف طرح مسایل روز حسابداری و حسابرسی، قوانین و مقررات مالیاتی و كاربرد فناوری اطلاعات در حسابداری، اولین شماره فصلنامه حسابرس در اسفند ماه سال 1377 منتشر ‌گردید.
در سال 1387 شورای مدیریت با عضویت مدیر عامل، سردبیر و چهار نفر از مدیران و کارشناسان فنی سازمان حسابرسی و بهره‌گیری از نظرات استادان و صاحب‌نظران متعدد به‌عنوان داوران علمی مجله‌ی حسابرس را اداره كرده است. در سال یاد شده شورای مدیریت مجله سیاست‌های زیر را دنبال كرده است:
در هر شماره حداقل یک مقاله دانشگاهی به چاپ رسیده است.

مجله حسابرس با شمارگان هشت هزار نسخه در هر شماره در سراسر ایران توزیع می‌شود. از سال 1390، مجله موضوع محور حسابرس، هر دو ماه یك‌بار منتشر می‌شود و مصوبات كمیته فنی و متون پیشنهادی استانداردهای حسابداری و حسابرسی نیز برای آگاهی و نظرخواهی از حسابداران چاپ می‌شود.

مرکز اطلاع رسانی الکترونیکی مجله حسابرس به آدرس www.hesabras.org علاوه بر اطلاع‌رسانی دارای بخش‌های متنوعی برای جذب و همکاری مخاطبان، مشارکت در رویدادهای حرفه‌ای، دریافت مقاله و هم‌چنین دارای بخش‌های نظرسنجی است.

مجله پژوهش‌های كاربردی در گزارشگری مالی

مجله پژوهش‌های كاربردی در گزارشگری مالی، در راستای ارتقای كیفی تحقیقات حسابداری، كه از طریق آدرس الكترونیكی www.arfr.ir نیز در اختیار عموم قرار داده شده، آخرین یافته‌ها و دستاوردهای پژوهشی استادان، دانشجویان و محققان را جهت تبادل‌نظر و آگاهی عموم به‌نحو مطلوبی ارایه می‌دهد.

نوآوری در موضوعات و عناوین پژوهشی و استفاده از روش‌های علمی معتبر در زمینه گزارشگری مالی و درنظر گرفتن محیط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور، از اولویت‌های انتشار مقالات در این مجله است. این مجله از شماره هشتم، مجوز علمی و پژوهشی را دریافت کرده است..

توسعه روش‌های خرید نشریات

برای پاسخ‌گویی به نیاز جامعه حرفه‌ای و همگام با تحولات جامعه روش‌های خرید سازمان نیز تغییراتی داشته است كه به‌شرح زیر می‌باشد:
 • 1) خرید حضوری از فروشگاه مركزی سازمان به آدرس:
  میدان آرژانتین، بلوار بیهقی، شماره 12، کدپستی 46417-15147، تلفن 10-88502601، نمابر: 88502622
 • 2) خرید اینترنتی از طریق درگاه سازمان حسابرسی
 • 3) خرید از طرق نمایندگی‌های فروش به آدرس‌:
استان شهر نام كتاب‌فروشی آدرس كتاب‌فروشی شماره تلفن

آذربایجان غربی

ارومیه

معرفت

خیابان خیام جنوبی، پاساژ خرم، طبقه اول

044-43044322

آذربایجان شرقی

تبریز

انتشارات سازمان مدیریت صنعتی

کوی ولیعصر، انتهای خیابان شهریار

041-38554855

آذربایجان شرقی

تبریز

پیام نور

خیابان حکیم نظامی، جنب دانشگاه پیام نور منطقه 2، جنب انتشارات پیام نور

041-34761607

آذربایجان شرقی

تبریز

پیام نور

فلکه دانشگاه، برج بلو، همکف حیاط

041-33251841

آذربایجان شرقی

تبریز

علامه

خیابان امام، فلکه دانشگاه

041-33341669

البرز

کرج

بهمن

45 متری مرکزی گلشهر

026-32262911

اصفهان

اصفهان

جهاد دانشگاهی

دروازه شیراز، ابتدای خیابان دانشگاه

031-36680062

اصفهان

اصفهان

انتشارات جنگل

چهارراه‏نظر، ابتدای چهار باغ بالا

031-33205067

اصفهان

اصفهان

رفاه

خیابان آمادگاه، روبروی هتل عباسی، طبق زیرین

031-32204628

اصفهان

اصفهان

همام

خیابان آمادگاه، جنب بیمه ایران

031-32224956

اصفهان

اصفهان

مرکزی

خیابان چهارباغ عباسی، خیابان سید علیخانی، جنب مسجد الهادی

031-32222725

اصفهان

اصفهان

دانشگاه اصفهان کتابفروشی حکمت

دروازه شیراز، بلوار دانشگاه

031-27932071

اصفهان

نجف‏آباد

سبز نجف‏آباد

خیابان شریعتی، جنب چهارراه فردوسی، مجتمع ارژنگ

031-32613585

ایلام

ایلام

کتابسرای دانشگاه

خیابان ولایت، رویروی مسجد والی

09183410861

اردبیل

اردبیل

ماهان

خیابان نایبی، کوچه الهایی، پلاک 109

09143581383

بوشهر

بوشهر

دستغیبی

خیابان سنگی، روبروی دانشگاه علوم پزشکی

077-33340449

تهران

تهران

مرکز آموزش حسابداران خبره ایران

خیابان استاد نجات‏الهی جنوبی، خیابان اراک، پلاک 33

021-88940847

تهران

تهران

اشراقی

خیابان انقلاب، مقابل دبیرخانه دانشگاه، بازارچه کتاب، طبقه پایین

021-66496299

کرمانشاه

کرمانشاه

مدیریت

خیابان کاشانی، پاساژ سروش، طبقه سوم

09183393545

کرمانشاه

کرمانشاه

دانش پژوهان

میدان آزادی، خیابان پست شهید قندی

083-38234968

کرمانشاه

کرمانشاه

جهان کتاب

خیابان دبیر اعظم، پاساژ سروش، طبقه دوم

09183581310

کرمان

کرمان

فرهنگ 2

خیابان مطهری شرقی، بین سه راه و چهارراه احمدی، روبروی درمانگاه اردشیر همتی

034-3222685

کرمان

کرمان

سپهردانش

خیابان طالقانی، روبروی تکیه فاطمیه

034-32225198

کردستان

مهاباد

کتابفروشی دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد

کوی دانشگاه

09356637772

کردستان

سنندج

شهر کتاب فردوسی

خیابان فردوسی، پاساژ صدف

087-32277206

کردستان

سقز

دانکو

خیابان ساحلی، پایین‏تر از میدان قدس

09183760323

گیلان

رشت

انتشارات طاعتی

خیابان علم‏الهدی، جنب کتابخانه ملی، شماره 1

013-32241169

گیلان

رشت

مژده

میدان شهرداری، خیابان امام خمینی، جنب سینما انقلاب

  013-32223637

گلستان

گنبدکاووس

کتاب دانشجو

خیابان خیام

071-33328736

گلستان

گنبدکاووس

کیمیا

خیابان دانشگاه، نبش اندیشه، پلاک 24

09118729731

فارس

شیراز

محمدی

میدان نمازی، ابتدای خیابان ملاصدرا، مقابل خیابان اردیبهشت

071-36269944

فارس

شیراز

دنیای کتاب فرد

خیابان مشیر فاطمی، ابتدای خیابان معدل، ساختمان 110، طبقه زیرزمین

071-32335169

فارس

شیراز

زند شیراز

چهار راه زند، جنب دفتر هواپیمایی

071-32222780

قم

قم

پردیس فارابی

ابتدای جاده قدیم تهران، بعد از پایانه مسافربری

025-36166323

قم

قم

فانوس اندیشه

خیابان ارم، مقابل پاساژ قدس، طبقه پایین

09125520852

قزوین

قزوین

آریا

خیابان خیام شمالی، مقابل بانک تجارت

028-33333287

قزوین

قزوین

علامه جعفری

انتهای بلوار نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

09193816021

زنجان

زنجان

شهر کتاب

خیابان سعدی، روبروی بانک پاسارگاد

024-33324481

زنجان

زنجان

جهاد دانشگاهی

کیلومتر 6 جاده زنجان تبریز

09127419834

خوزستان

اهواز

رشد

خیابان حافظ، بین سیروس و نادری

061-32217002

لرستان

خرم‏آباد

شریعتی

خیابان شریعتی، میدان بسیج، بالاتر از بانک مسکن

066-33228784

لرستان

خرم‏آباد

فتحی

خیابان مجاهدین اسلام، کوی پل بزرگ

09161610567

لرستان

الیگودرز

مهرگان

خیابان ولیعصر شمالی، خیابان شهید بابائی، پلاک 14

09118729731

لرستان

بروجرد

آوا

خیابان شهدا، پاساژ آیینه، طبقه پایین شمالی

066-43226250

لرستان

بروجرد

فروشگاه ولایت

خیابان شهدا، پاساژ آئینه، طبقه پایین

066-25502926

سیستان و بلوچستان

زاهدان

جنگل

خیابان دانشگاه 3، روبروی گلبرگ 2

054-32430844

سیستان و بلوچستان

زاهدان

هامون

خیابان دانشگاه، دانشگاه 25

09151909251

یزد

یزد

نیکو روشن

خیابان امام، جنب کوچه مسجد برخوردار

035-36264699

یزد

یزد

شهر کتاب

میدان آزادی، ابتدای خیابان فرخی

09183393545

یزد

یزد

آرمان نگاه

بلوار پروفسور حسابی، جنب بانک ملی

09133576246

یزد

یزد

کتاب مرکزی فدک

میدان باغ ملی، ابتدای خیابان فرخی، جنب مجتمع ستاره

035-36226771

همدان

همدان

انتشارات فراگیر حکمتانه

خیابان شریعتی، ابتدای کوچه مهر

081-32514461

همدان

همدان

روزاندیش

خیابان میرزاده عشقی، جنب پارکینگ تالار معلم

081-38250072

همدان

نهاوند

نشر پیام نهاوند

میدان امام، داخل محوطه دانشگاه پیام نور

09188505638

مشهد

مشهد

درخشش

میدان سعدی، پاساژ مهتاب، پلاک 25

051-32251923

مرکزی

اراک

پردیس

میدان شهدا، بالاتر از سینما عصر جدید

086-32217586

مازندران

بابل

واژه

خیابان شریعتی، روبروی دانشگاه فنی انوشیروان

011-33232684

مازندران

ساری

کتابفروشی هدف

میدان ساعت، ابتدای مدرس

011-33113649

مازندران

ساری

کتابفروشی خانه حسابداران هوشیار

میدان امام، بلوار آزادی، روبروی جهاد کشاورزی

011-33292343

مازندران

قائمشهر

کتابفروشی بهمن

خیابان بابل، جنب دانشگاه آزاد اسلامی

09112230071

مازندران

بابلسر

دانشگاه مازندران

خیابان پاسداران، روبروی آموزش و پرورش، فروشگاه کتاب

011-35250103

مازندران

بابلسر

شهر کتاب

خیابان پاسداران، روبروی آموزش و پرورش

011-35250103

مازندران

نکاء

آشتیانی

خیابان امام، جنب پل

09113540731

آموزش

ارتقای دانش شاغلین در سازمان حسابرسی و مدیران و حسابداران واحدهای مورد رسیدگی از جمله وظایف سازمان است که از طریق طراحی و برگزاری برنامه‌های آموزشی و آموزش ضمن خدمت اجرا می‌شود. دوره‌های آموزشی برگزار شده در سال 1396 در جدول زیر نشان داده شده است:
رده سازمانی ردیف نام دوره نفر ساعت
حسابرس 1 كاربرد اكسل در حسابداري و حسابرسي 800
2 مهارتهاي ارتباطي حرفه اي 340
3 بروزرسانی قوانین و مقررات مالیاتی 404
4 ريسك در حسابرسي 460
5 درآمدها (51 IFRS) 412
6 مزاياي كاركنان (91 IFRS) 464
7 ابزارهالي مالي 608
8 كارگاه كاربرد اكسل در حسابداري و حسابرسي 292
جمع نفر ساعت رده حسابرس 3,780
حسابرس ارشد 9 كاربرد اكسل در حسابداري و حسابرسي 1,896
10 حسابداري پيمانكاري 1,904
11 حسابداري آثار تغيير در نرخ ارز 960
12 مباني حقوقي قراردادها با رويكرد حسابرسي 944
13 شايستگي فردي در كار 916
14 قوانين و مقررات بورس 908
15 برخوردهاي حسابرس با خطرهاي ارزيابي شده 860
16 كارگاه كاربرد اكسل در حسابداري و حسابرسي 640
جمع نفرساعت رده حسابرس ارشد 9,028
سرپرست و سرپرست ارشد 17 پنجاه و دو اصل مديريت افراد 688
18 گزارشگري پيشرفته و نمودارهاي پويا 1,664
19 معاملات فصلي 848
20 اعتبارات اسنادي با رويكرد حسابرسي 904
21 كارگاه گزارشگري پيشرفته و نمودارهاي پويا 304
22 مباني حقوقي قراردادها با رويكرد حسابرسي 1,000
23 مقررات كار و بيمه با رويكرد حسابرسي 984
24 صورتهاي مالي تلفيقي 1,704
25 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 788
26 مديريت استراتژيك 888
جمع نفرساعت رده سرپرست و سرپرست ارشد 9,772
مدیران و مدیران ارشد 27 استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي 9–ابزارهاي مالي 308
28 تركيبهاي تجاري و بررسي پيش نويس استانداردحسابداري شماره 19 292
29 افشاي ريسك با تأكيد بر 7IFRS 512
جمع نفر ساعت رده مدیران و مدیران ارشد 1,112
حسابرسان جدید الاستخدام 30 اخلاق حرفه ای 9,400
31 آشنايي با سازمان
32 قوانين و مقررات مالياتي
33 قانون تجارت
34 مروري بر استانداردهاي حسابداري و حسابرسي
جمع نفرساعت حسابرسان جدید الاستخدام 9,400
سایر 35 كارگاه حسابرسي كامپيوتري 104
جمع کل نفرساعت 33,196

درآمد و هزینه

سازمان حسابرسی در قالب یک شرکت دولتی فعالیت می‌کند و کلیه هزینه‌های خود را از محل درآمد خدماتی که انجام‌ می‌دهد، تامین می‌کند. درآمد و هزینه سازمان در طول سال‌های 1397 - 1392 در جدول و نمودار زیر نشان داده شده است. سود سالانه سازمان حسابرسی پس از تصویب مجمع به حساب خزانه دولت واریز می‌شود.

درآمد و هزینه سالهای 1392 تا 1397 (مبلغ به میلون ریال )

سال درآمد هزینه سود (زیان) عملیات
1392 939,620 938,260 1,360
1393 1,090,685 1,084,292 6,393
1394 1,277,652 1,269,403 8,249
1395 1,527,904 1,525,802 2,102
1396 1,685,954 1,653,620 32,334
1397 1,911,965 1,915,640 (3,675)

مدیران و کارکنان سازمان حسابرسی امیدوارند به یاری پروردگار توانا، بتوانند نقشی را که در نظام نظارت مالی بر واحدهای انتفاعی، پیشبرد دانش و حرفه حسابداری و ارتقای کیفیت خدمات حسابداری به عهده دارند، هرچه بهتر انجام دهند و براعتبار و مطلوبیت اطلاعات فراهم شده توسط شرکت‌ها و موسسات افزوده و در اشاعه فرهنگ حسابدهی و حساب‌خواهی موثر باشند.