قانون تشکیل سازمان حسابرسی

مصوب 5/10/62 با اصلاحیه آن
ماده واحده
دولت مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب اساسنامه این قانون ((سازمان حسابرسی )) تاسیس و کلیه کادر متخصص و پرسنل مورد نیاز را از واحدهای حسابرسی وزارتخانه ها یا موسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت با حفظ سوابق خدمتی به سازمان مزبور منتقل نماید.
تبصره 1- استخدام جدید فقط در صورت نیاز ، و با تصویب هیات وزیران بلا مانع است.
تبصره 2- وظایف سازمان حسابرسی به قرار زیر است:
  • 1- انجام وظایف بازرسی قانونی و امور حسابرسی سالانه ی موسسات و شرکتهای دولتی و بانکها و سایر دستگاههای مذکور مانند بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید و شرکتها و موسسات تحت پوشش دولت که طبق اساسنامه و مقررات داخلی مربوط به خود ملزم به حسابرسی می باشند.وظیفه مزبور در انحصار سازمان حسابرسی است .
  • 2- ارائه خدمات مالی به وزارت خانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای عمومی و سازمانهای وابسته به دستگاههای مذکور در صورت درخواست آنها
  • 3- ترتیب و آموزش افراد متعهد جهت تامین کادر متخصص مورد نیاز .
  • 4- تدوین اصول و ضوابط فنی قابل قبول حسابداری و حسابرسی .
تبصره 3- این سازمان وابسته به وزارت امور اقتصادی ودارایی است.
تبصره 4- اساسنامه سازمان حسابرسی حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط نخست وزیری، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات کشور تهیه و پس از تصویب هیات وزیران جهت تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی تقدیم و آیین نامه استخدامی سازمان حسابرسی حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تشکیل، توسط سازمان مزبور با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی تهیه و برای تصویب به هیات وزیران تقدیم می شود.
تبصره 5- از تاریخ تشکیل این سازمان کلیه قوانین و مقررات مغایر ملغی و کلیه دستگاههای حسابرسی دولتی یا وابسته به دولت منحل می گردد و کلیه درآمدها و اعتبارات و منابع مالی و اموال منقول و غیر منقول و سایر امکانات آنها در اختیار سازمان حسابرسی قرار می گیرد. منابع تامین هزینه های ناشی از اجرای این قانون از این محل و از محل وجوه دریافتی از موسسات و شرکتهای دولتی و عمومی بابت ارائه خدمات حسابرسی و مالی بوده و سود ویژه ی این سازمان به خزانه ی کل کشور واریز می گردد.