لیست نشریات

     
شماره نشریهعنوان نشریهچاپسال چاپمولف/مترجمقیمتموجودی
۱۸۷حسابداریسازمانهای دولتی غیر انتفاعی جلد سوم نشریه187۱۸۶غلامحسین مهدوی۳۰,۰۰۰دارد
۱۱۷حسابداری سرمایه گذاریدر سهام و سایر اوراق بهادار نشریه 117۱۲۸۹رضا نظری۳۵,۰۰۰دارد
۱۰۹اصول هزینه یابی و روشهای حسابداری صنعتی جلد دوم نشریه 109۴۸۹حسن سجادی نژاد۴۰,۰۰۰دارد
۱۲۰حسابداری پیشرفته جلداول نشریه 120۹۹۰رضاشباهنگ ۶۰,۰۰۰دارد
۷۹حسابداری بدهیهای جاری واحتمالی نشریه 79۱۰۸۶تیموری و گودرزی ۸,۰۰۰دارد
۹۴حسابداری شرکتهای سهامی نشریه 94۱۶۹۱رضا نظری۵۵,۰۰۰دارد
۷۵حسابداری مالی جلد اول نشریه 75۱۴۹۱دکتر رضا شباهنگ۵۵,۰۰۰دارد
۱۹۵اخلاق وآیین رفتار حسابداران حرفه ای نشریه 195۲۹۳مصطفی علی مدد۷۰,۰۰۰دارد
۲۰۵کاربرداکسل درحسابرسی ۱۹۳اقایان محسن غلامرضایی ومنصور مافی۸۰,۰۰۰دارد
۱۷۸فرهنگ اصطلاحات حسابداری نشریه 178۴۹۳دکتر فضل اله اکبری۲۲۰,۰۰۰دارد
۱۳۳حسابداری واحدهای تولیدکشاورزی نشریه 133۵۹۴محمدعلی قوامی ۱۰۰,۰۰۰دارد
۱۲۵مفاهیم وروشهای اساسی امارنشریه 125۶۹۴علی مدنی۲۰۰,۰۰۰دارد
۹۰حسابداری استهلاک نشریه 90۱۵۹۴اکبری - علی مدد۶۰,۰۰۰دارد
۱۸۸حسابرسی تقلبات وکارشناس مالی حسابداری دادگاهی نشریه 188۳۹۴حبیب اله تیموری۱۲۰,۰۰۰دارد
۱۸۹حسابداری گاوهای گوشتی نشریه 189۲۹۴ملک آرایی - علی فرزین۸۰,۰۰۰دارد
۱۶۲حسابداری گاوهای شیری نشریه 162۴۹۴ملک آرایی و علی فرزین۵۲,۰۰۰دارد
۹۲مدیریت مالی جلد اول نشریه 92۱۵۹۴دکتر رضا شباهنگ۱۰۰,۰۰۰دارد
۱۴۴حسابداری پیشرفته جلددوم نشریه 144۶۹۴دکتر رضا شباهنگ۱۲۰,۰۰۰دارد
۱۴۰هزینه یابی برمبنای فعالیت نشریه 140۷۹۴احمدعزیزی واحمدمدرس ۹۰,۰۰۰دارد
۱۱۳مبانی نظری و گزارشگری مالی در ایران نشریه 113۱۰۹۴کمیته فنی۴۰,۰۰۰دارد
صفحه بعدصفحه آخر