کمیته های سازمان حسابرسی

 • اعضای کمیته فنی
 • اعضای کمیته آموزش و تحقیقات
 • اعضای کمیته کنترل کیفیت
 • اعضای کمیته قوانین و مالیاتی
 • اعضای کمیته تدوین استانداردهای حسابداری
 • اعضای کمیته تدوین استانداردهای حسابرسی
 • اعضای کمیته ماموریت های خارج از کشور
 • اعضای کمیته تدوین استانداردهای حسابداری دولتی
 • اعضای کمیته وام
 • اعضای کمیته انضباطی
 • اعضای کمیته حسابرسی کامپیوتری
 • اعضای کمیته ماده 151
 • اعضای كميته راهبری

اعضای کمیته فنی

كميته فني داراي 7 عضو است كه از بين افراد متعهد و متخصص دريكي از رشته‌هاي تخصصي مذكور درماده 22 اساسنامه سازمان براي مدت 2 سال انتخاب مي‌شوند، متشکل از افراد مندرج در زير خواهد بود:
 • الف– يك‌نفر از اعضاي هيات عامل به‌عنوان رييس (رابط كميته فني با هيات عامل).
 • ب – يك‌نفر از اعضاي هيات عامل به‌عنوان عضو اصلي ( عضو مشترك كميته فني و كميته آموزش).
 • ج - مديرارشد بررسي‌هاي فني و حرفه‌اي به‌عنوان دبير.
 • د - مدير تدوين استانداردها به‌عنوان عضو اصلي .
 • ه‍ - دو نفر از مديران ارشد ذي‌صلاح حسابرسي به‌عنوان عضو اصلي.
 • و - يك نفر از مديران ارشد ذي‌صلاح سازمان به‌عنوان عضو علي‌البدل.
تبصره 1- افراد رديف الف ، ب ، ه‍ و ” و “ توسط هيات عامل انتخاب و با حكم مديرعامل منصوب مي‌شوند.
تبصره 2- كميته فني درصورت نياز مي‌تواند از افراد صاحب صلاحيت به‌عنوان همكار استفاده نمايد.
درحال حاضر علاوه بر اعضاي بالا معاون محترم فني سازمان و سه نفر از افراد باصلاحيت حرفه‌اي شامل آقايان حسن كرمي، مجتبي عليميرزايي و ابراهيم نعمت‌پژوه نيز عضو كميته فني مي‌باشند. با توجه به مراتب بالا اسامي اعضاي كميته فني به‌شرح زير مي‌باشد:
اعضا
1. جناب آقاي مرتضی اسدی رييس كميته
2. سرکار خانم فريده منصوري عضو كميته
3. سرکار خانم هاله عسکریان عضو کمیته
4. جناب آقاي مجتبي عليميرزايي عضو كميته
5. جناب آقاي ابراهيم نعمت‌پژوه عضو كميته
6. جناب آقاي دکتر کیهان مهام عضو كميته
7. جناب آقاي حسن كرمي عضو كميته

كميته آموزش و تحقیقات

كميته آموزش وتحقیقات شامل 7 عضو از افراد حرفه‌اي و مجرب مي‌باشد که در حال حاضر اعضاي اين كميته به شرح زير است:
اعضا
1. جناب آقاي دکتر موسی بزرگ اصل رييس كميته
2. سرکار خانم دکتر سیده سمانه شاهرخی دبير كميته
3. جناب آقای دکتر حمید حقیقت عضو كميته
4. جناب آقاي دكتر محمد‌حسين قائمي عضو كميته
5. جناب آقاي فرامرز خاکبازیان (نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي) عضو کمیته
6. جناب آقای فرج لطف الهی عضو کمیته
7. جناب آقای قدرت اله اسماعیلی عضو کمیته

كميته کنترل کیفیت

كميته کنترل کیفیت شامل 8 عضو از افراد حرفه‌اي و مجرب مي‌باشد که در حال حاضر اعضاي اين كميته به شرح زير است:
اعضا
1. جناب آقاي فرهاد پناهی رييس كميته
2. سرکار خانم فلورا کریمی عضو كميته
3. جناب آقای سيد‌اكبر موسوي‌‌داور عضو كميته
4. جناب آقای سید مهدی موسوی پور عضو كميته
5. جناب آقای غلامحسین نوروزپور عضو کمیته
6. جناب آقاي محمدعلی عضدی عضو کمیته
7. جناب آقاي حسین نجات بخش عضو كميته
8. جناب آقاي علیرضا آقایی عضو كميته

كميته قوانین و مالیاتی

كميته قوانین و مالیاتی شامل 8 عضو از افراد حرفه‌اي و مجرب مي‌باشد که در حال حاضر اعضاي اين كميته به شرح زير است:
اعضا
1.جناب آقای حسین غیبی رييس كميته
2. سرکار خانم فریده منصوری دبير كميته
3. جناب آقای فرهاد پناهی عضو كميته
4.جناب آقای منوچهر کاظمی عضو كميته
5.جناب آقای محمد شریعتی عضو کمیته
6.جناب آقای اکبر سهیلی پور عضو کمیته
7.جناب آقای حبیب شمس ناتری عضو کمیته
8.جناب آقای فرج لطف الهی عضو کمیته

كميته تدوين استانداردهاي حسابداري

كميته تدوين استانداردهاي حسابداري شامل 8 عضو از افراد حرفه‌اي و مجرب با تركيب زير مي‌باشد:
 • 5 نفر از مديران ارشد و اعضاي هيات عامل سازمان حسابرسي
 • 2 نفر نماينده جامعه حسابداران رسمي ايران
 • 1 نفر نماينده سازمان بورس اوراق بهادار
حداقل سه عضو كميته فني بايد در كميته تدوين استانداردها عضويت داشته باشد. در حال حاضر اعضاي اين كميته به شرح زير است:
اعضا
1. جناب آقاي دكتر موسي بزرگ‌اصل رييس كميته
2. سرکار خانم دكتر الهام حمیدی عضو كميته
3. سرکار خانم دکتر آزاده مداحی عضو كميته (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار)
4. سرکار خانم دکتر سیده سمانه شاهرخی عضو كميته
5. جناب آقای علیرضا اسعدی عضو کمیته
6. جناب آقای حسن حاجیان عضو کمیته
7. جناب آقای رضا اسماعیل زاده عضو کمیته
8. جناب آقای دکتر رضا نظري عضو کمیته

كميته تدوين استانداردهاي حسابرسی

كميته تدوين استانداردهاي حسابرسي شامل 7 عضو از افراد حرفه‌اي و مجرب با تركيب زير مي‌باشد:
حداقل سه عضو كميته فني بايد در كميته تدوين استانداردها عضويت داشته باشد. در حال حاضر اعضاي اين كميته به شرح زير است:
اعضا
1. جناب آقاي دكتر موسي بزرگ‌اصل رييس كميته
2. سرکار خانم دکتر حلیمه رحمانی عضو كميته
3. سرکار خانم فریده منصوری عضو كميته
4. جناب آقای منصور شمس‌احمدي عضو كميته
5. جناب آقای علي صاره‌راز عضو کمیته
6. جناب آقای دكتر كيهان مهام عضو کمیته
7. جناب آقای ابراهيم نعمت‌پژوه عضو کمیته

كميته ماموریت‌های خارج از کشور

کمیته ماموریت‌های خارج از کشور شامل 4 عضو از افراد حرفه‌اي و مجرب مي‌باشد که در حال حاضر اعضاي اين كميته به شرح زير است :
اعضا
1. جناب آقاي دکتر موسی بزرگ اصل رييس كميته
2. سرکار خانم فريده منصوري دبير كميته
3. جناب آقای نوروز داداش زاده عضو کمیته
4. جناب آقای قدرت الله اسماعیلی عضو کمیته

كميته استانداردهاي حسابداری دولتی

كميته استانداردهاي حسابداری دولتی باهدف تدوین استانداردهای حسابداری برای بخش عمومی در مردادماه سال 1388 تشکیل شده است. اعضاي حرفه‌اي و مجرب اين كميته شامل افراد زير مي‌باشد:
اعضا
1. جناب آقاي دكتر موسي بزرگ‌اصل رييس كميته
2. سرکارخانم دکتر حلیمه رحمانی عضو كميته
3. جناب آقای حسن کرمی عضو كميته
4. جناب آقای محمد شریعتی عضو كميته
5. جناب آقای دکتر علی فعال قیومی عضو کمیته ( نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی )
6. جناب آقای سید عباس مهاجرانی عضو کمیته (نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی)
7. جناب آقای دکتر مهدی بنانی عضو کمیته ( نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی)
8. جناب آقای عباس قادری آزاد عضو کمیته (نماینده دیوان محاسبات کشور)
9. دو نفر نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی عضو کمیته


با همکاری اعضای گروه کارشناسی تدوین استانداردهای حسابداری دولتی و کارشناسان وزارت امور اقتصادی و دارایی

كميته وام

کمیته وام شامل 5 عضو از افراد حرفه‌اي و مجرب مي‌باشد که در حال حاضر اعضاي اين كميته به شرح زير است:
اعضا
1. جناب آقاي فرهاد پناهی رييس كميته
2. سرکار خانم طاهره دینی دبير كميته
3. جناب آقای بهرام صدوقیان‌زاده عضو كميته
4. جناب آقای سید احمد جعفری تنها عضو كميته
5. جناب آقای رضا مظفري عضو کمیته

كميته انضباطی

اعضاي حرفه‌اي و مجرب کمیته انضباطی در حال حاضر به شرح زير مي‌باشد:
اعضا
1. جناب آقاي نوروز داداش زاده رييس كميته
2. جناب آقای سید احمد جعفری تنها دبیر كميته
3. جناب آقای قدرت الله اسماعیلی عضو کمیته
4. جناب آقای سیدمجید حسینی عضو كميته
5. جناب آقای علیرضا آقایی عضو كميته

كميته حسابرسي كامپيوتري

كميته حسابرسي كامپيوتري شامل 5 عضو از افراد حرفه‌اي و مجرب مي‌باشد که در حال حاضر اعضاي اين كميته به شرح زير است:
اعضا
1. جناب آقای دکتر موسی بزرگ اصل رييس كميته
2. جناب آقای مهدی نیکبخت دبير كميته
3. جناب آقای قدرت الله اسماعیلی عضو كميته
4. جناب آقای محمد رضایی عضو كميته
5. جناب آقای احمد عدالت عضو کمیته

كميته ماده 151

کمیته ماده 151 شامل 3 عضو از افراد حرفه‌اي و مجرب مي‌باشد که در حال حاضر اعضاي اين كميته به شرح زير است:
اعضا
1. جناب آقای قدرت اله اسماعیلی عضو كميته
2. جناب آقاي حميد ميرزابابايي عضو كميته
3. جناب آقای مجيد محرابي عضو كميته

كميته راهبری

کمیته راهبری شامل 16 عضو از افراد حرفه‌اي و مجرب مي‌باشد که در حال حاضر اعضاي اين كميته به شرح زير است
اعضا
1. جناب آقای نوروز داداش زاده نماینده اعضای هیئت عامل
2. جناب آقاي بهرام صدوقیان زاده رییس كميته
3. جناب آقای مجيد محرابي عضو كميته
4. جناب آقای وحید قاسم توحیدی عضو كميته
5. جناب آقای سید علی اکبر موسوی داور عضو كميته
6. جناب آقای محمد حسین خطیب زاده عضو كميته
7. سرکار خانم فلورا کریمی عضو كميته
8. جناب آقای علی مشکانی عضو كميته
9. جناب آقای محمد علی عضدی عضو كميته
10. جناب آقای فریبرز فرزادفر عضو كميته
11. سرکار خانم معصومه کوشا عضو كميته
12. جناب آقای حسین نجات بخش عضو كميته
13. جناب آقای جمشید دانش شهرکی عضو كميته
14. جناب آقای رضا اسماعیل زاده عضو كميته
15. جناب آقای مجید همتی عضو كميته
16. جناب آقای علیرضا آقایی عضو كميته