اخبار سازمان حسابرسی

برگزاری نشست هیئت تدوین استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی – 10 تا13 دسامبر 2019 (19 تا 22 آذر 1398)
نشست هیئت تدوین استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی – 10 تا13 دسامبر 2019 (19 تا 22 آذر 1398) شد.
  

تاریخ خبر : 1398/10/08
تعداد مشاهده این خبر : 2055