اخبار سازمان حسابرسی

اخبار استانداردهای حسابداری
پیش نویس استاندارد حسابداری ۲۲
  

 

اخبار استانداردهای حسابداری:

 پیش نویس استاندارد حسابداری ۲۲ با عنوان "گزارشگری مالی میان دوره ای" تهیه شده و برای نظرخواهی روی سایت سازمان حسابرسی قرار گرفت. برای مشاهده استاندارد مزبور به بخش استانداردهای حسابداری مراجعه نمایید.

تاریخ خبر : 1400/06/01
تعداد مشاهده این خبر : 501