اخبار سازمان حسابرسی

مصوبه مجمع عمومی سازمان حسابرسی مورخ 1395/5/12 در زمینه اجرای استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی
مصوبه مجمع عمومی سازمان حسابرسی مورخ 1395/5/12در زمینه اجرای استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی
  

مصوبه مجمع عمومی سازمان حسابرسی مورخ 1395/5/12 در زمینه اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی به شرح زیر می باشد:

1- از ابتدای سال 1395 آن دسته از شرکتهایی که سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین می کند، کلیه بانکها، موسسات مالی و شرکتهای بیمه اعم از دولتی و غیردولتی، ملزم به تهیه صورتهای مالی تلفیقی سال 1395 بر اساس IFRS هستند. برای سایر شرکتها تهیه صورتهای مالی مبتنی بر استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی مجازمی باشد.

2- سایر ناشران بزرگ ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار که متعاقبا توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین می شود، ملزم به تهیه صورتهای مالی تلفیقی سال مالی 1396 بر اساس استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی خواهند بود. بدیهی است برای سایر شرکتها این امر مجاز می باشد.

تاریخ خبر : 1395/06/09
تعداد مشاهده این خبر : 4531