توافقنامه سطح خدمات سازمان حسابرسی


 • توافقنامه سطح خدمت حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت‌های دولتی و بانکها و... سازمان حسابرسی
 • توافقنامه سطح خدمت تدوین و نشر کتب و استانداردهای حسابداری، حسابرسی و حسابداری بخش عمومی

توافقنامه سطح خدمت حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت‌های دولتی و بانکها و... سازمان حسابرسی

1- مقدمه: سازمان حسابرسی در سال ۱۳۶۲ به‌موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و از ادغام چهار مؤسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه، مؤسسه حسابرسی بنیاد مستضعفان، مؤسسه حسابرسی شاهد و شرکت سهامی حسابرسی تشکیل شد و در سال ۱۳۶۶ اساسنامه این سازمان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسانده شد. یکی از اهم وظایف سازمان به شرح زیر می‌باشد:

 • • انجام حسابرسی و بازرسی قانونی
 • • ارائه خدمات مالی و مشاوره‌ای

2- هدف: هدف از این توافقنامه سطح خدمت، ارائه باکیفیت خدمات این سازمان در خصوص خدمت شناسه‌دار ذیل طبق قانون اساسنامه سازمان حسابرسی است. این بیانیه سطح توافق دوجانبه در خصوص این خدمات، روش‌های نظارت و مسئولیت‌های اجتماعی و سازمانی را در صورت لزوم مشخص می‌کند. خدمات این سازمان به شرح زیر است:

 • • خدمت حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت‌های دولتی

۳- مسئولیت: این بخش، قوانین و مقرراتی را که به سازمان حسابرسی اجازه می‌دهد خدمت ارائه شده در توافقنامه سطح خدمت را ارائه کند، مستند می‌کند. همچنین به‌صورت شفاف بیان می‌شود که دستگاه چه مسئولیت قانونی در قبال اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی خدمت دارد. این سازمان بر اساس قانون اساسنامه سازمان حسابرسی دارای مجوز ایجاد و اجرای سیاست‌های لازم در ارائه خدمت حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و ... است.


۴- تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی: خدمت گیرنده مکلف است مدارک خود را تنها از طریق سامانه / پست / مکاتبات الکترونیکی / حضوری به این دستگاه ارائه نماید. جهت استفاده از خدمات دستگاه خدمت گیرنده متعهد می‌شود تحت هیچ شرایطی از این سایت جهت کارهای نامشروع و ممنوع استفاده ننماید و همچنین از انجام عملیاتی که موجب صدمه دیدن سایت و اخلال در عملکرد آن شود جدا خودداری کند. در خصوص خدمت حسابرسی و بازرسی قانونی، درصورتی‌که متقاضی پس از انعقاد قرارداد مطابق موارد و بندهای مندرج در قرارداد اقدام ننماید قرارداد کم لن یکن و مطابق توافق مندرج در قرارداد اقدام خواهد شد.


۵- هزینه‌ها و پرداخت‌ها: توافقات مربوط به هزینه‌ها و پرداخت‌ها در قرارداد فی‌مابین سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و خدمت گیرنده به‌عنوان دستگاه مورد رسیدگی بر اساس نرخ‌های مصوب و بودجه زمانی موردنیاز جهت ارائه خدمت مشخص و روش پرداخت نیز تعیین می‌گردد.


۶- دوره عملکرد: این توافق‌نامه سطح خدمت حداکثر تا زمانی که اصلاح یا جایگزین شود یا با موافقت هر دو سازمان به امضا برسد، اعتبار دارد. (برای خدمات G۲C و G۲G) و در پایان مدت قرارداد یک توافق‌نامه سطح خدمت جدید ایجاد و امضا خواهد شد تا ارائه خدمت ادامه یابد.

توافقنامه سطح خدمت تدوین و نشر کتب و استانداردهای حسابداری، حسابرسی و حسابداری بخش عمومی سازمان حسابرسی

1- مقدمه: سازمان حسابرسی در سال ۱۳۶۲ به‌موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و از ادغام چهار مؤسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه، مؤسسه حسابرسی بنیاد مستضعفان، مؤسسه حسابرسی شاهد و شرکت سهامی حسابرسی تشکیل شد و در سال ۱۳۶۶ اساسنامه این سازمان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسانده شد. از اهم وظایف سازمان به شرح زیر می‌باشد:

 • • تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی
 • • آموزش و تحقیقات و تهیه و انتشار نشریات

2- هدف: هدف از این توافقنامه سطح خدمت، ارائه باکیفیت خدمات این سازمان در خصوص خدمت و زیر خدمات شناسه‌دار ذیل طبق قانون اساسنامه سازمان حسابرسی است. این بیانیه سطح توافق دوجانبه در خصوص این خدمات، روش‌های نظارت و مسئولیت‌های اجتماعی و سازمانی را در صورت لزوم مشخص می‌کند. خدمات این سازمان به شرح زیر است:

 • • خدمت تدوین و نشر استانداردهای حسابداری
 • • خدمت تدوین و نشر استانداردهای حسابداری بخش عمومی
 • • خدمت تدوین و نشر استانداردهای حسابرسی
 • • خدمت چاپ و نشر کتب تخصصی حسابداری و حسابرسی

3- مسئولیت: این بخش، قوانین و مقرراتی را که به سازمان حسابرسی اجازه می‌دهد خدمت ارائه شده در توافقنامه سطح خدمت را ارائه کند، مستند می‌کند. همچنین به‌صورت شفاف بیان می‌شود که دستگاه چه مسئولیت قانونی در قبال اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی خدمت دارد. این سازمان بر اساس قانون اساسنامه سازمان حسابرسی دارای مجوز ایجاد و اجرای سیاست‌های لازم در تدوین ، چاپ و نشر استانداردهای حسابداری، حسابداری بخش عمومی و حسابرسی است.


4- تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی: در خصوص خدمت تدوین استانداردها این خدمت به‌صورت رایگان و در راستای اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد. در صورت نیاز متقاضیان امکان خرید کتب چاپ شده بصورت آنلاین و یا از کتاب فروشی های منتخب، فراهم شده است.


۵- هزینه‌ها و پرداخت‌ها: استانداردهای تدوین شده سازمان حسابرسی به صورت رایگان در بستر اینترنت قرار گرفته است. کتب چاپ شده بر اساس قیمت روی جلد در اختیار عموم قرار دارد.


۶- دوره عملکرد: هراستاندارد پس از ترجمه و تدوین به مدت سه ماه در بخش پیش نویس تدوین استانداردها در اختیار عموم قرار میگیرد و پس از تصویب نهایی در هیات عامل و مجمع عمومی سازمان حسابرسی به صورت استانداردهای مصوب حسابداری، حسابرسی و حسابداری بخش عمومی در سایت سازمان ارائه می گردد.