بخش نامه های مصوب کمیته فنی

 شماره بخشنامهمرجع صادر کنندهموضوعشرحتاریخ بخشنامه
1400/17549کمیته فنی سازمان حسابرسیتاییدیه مدیران بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ایتاییدیه مدیران بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان‌دوره‌ای که بر پایه استاندارد حسابرسی 580 "تاییدیه کتبی مدیران" تجدیدنظر شده 1396، به‌روزرسانی شده است1400/08/03
1400/17295کمیته فنی سازمان حسابرسیچک‌لیست افشا در صورتهای مالی- موارد خاص (به روزرسانی شده مهر 1400)چک‌لیست افشا در صورتهای مالی- موارد خاص که با توجه به آخرین تغییرات در استانداردهای حسابداری 9 تا 42 تهیه و بازنگری شده است.این چک لیست از تاریخ 1400/1/1 قابل اجراست.1400/07/26
1400/16771کمیته فنی سازمان حسابرسیتاییدیه مدیران بروز رسانی شده 1400تاییدیه مدیران" که بر پایه استاندارد حسابرسی 580 "تاییدیه کتبی مدیران" تجدیدنظر شده 1396، به‌روزرسانی شده است.1400/07/07
1400/12561کمیته فنی سازمان حسابرسیاجرای جزء (8) بند(ی) تبصره (2) قانون بودجه سال 1400اجرای جزء(8) بند (ی) تبصره (2) قانون بودجه سال 1400 کل کشور در صورتهای مالی شرکتهای ذیربط و نحوه اظهارنظر حسابرس نسبت به موضوع فوق1400/02/26
99/6521کمیته فنی سازمان حسابرسیچک‌لیست افشا در صورتهای مالیچک‌لیست افشا در صورتهای مالی" که با توجه به آخرین تغییرات انجام‌ شده در استانداردهای حسابداری 1 تا 37 تهیه و بازنگری شده است1399/12/19
5619‏-‏99‏سازمان حسابرسیچك ليست رعايت مفاد قانون بودجه سال 1399 كل كشورچك ليست رعايت مفاد قانون بودجه سال 1399 كل كشور1399/11/11
99/19874سازمان حسابرسیصورت مالی نمونه بروزرسانی شده بر اساس استاندارد حسابداری 35 مالیات بر درامدصورتهای مالی نمونه بروزرسانی شده بر اساس استاندارد حسابداری 35 مالیات بر درامد1399/10/23
99/4516سازمان حسابرسیچك ليست رعايت مفاد آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشوییچك ليست رعايت مفاد آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی1399/09/23
1398/6151سازمان حسابرسیچك ليست رعايت مفاد قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانیچك ليست رعايت مفاد قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی1398/12/05
4455-1398سازمان حسابرسیگزارش مالی میان دوره ای شرکت نمونهگزارش مالی میان دوره ای شرکت نمونه1398/09/02
صفحه بعدصفحه آخر
نمایش فایل
لیست فایلهای مربوط به بخشنامه منتخب
نام فایلنوع فایلتعداد صفحات(MB) حجم فایلدانلود
تاییدیه مدیران بررسی اجمالی.pdfAdobe Pdf103.57 دانلود فایل
تاییدیه مدیران اجمالی کمیته فرعی6. -26 7 1400.docxMicrosoft Word 2007100.05 دانلود فایل