اخبار تدوین استانداردها

   
درج اطلاعات شاخص پاسخگویی بخش عمومی ایران در سایت فدراسیون بین‌المللی حسابداران
اخبار استانداردهای حسابرسی
اخبار استانداردهای حسابداری بخش عمومی
استاندارد حسابداری 42
پیش نویس استاندارد حسابداری ۲۲
اصلاحات محدودی در استاندارد حسابداری 15